ΣΕΒΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σκοπός

Γενικός σκοπός του συνδέσμου είναι η μελέτη , προστασία και προαγωγή των ηθικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του .

 

Ειδικότεροι σκοποί είναι:

 

1) η προσπάθεια για την ανάπτυξη της περιοχής από ηθικής και οικονομικής απόψεως,

 

2) η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστηρίξεως μεταξύ των μελών του ,

 

3) η εκπροσώπηση έναντι Δημοσίων Αρχών και λοιπών συλλογικών οργάνων των μελών του με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του συνδέσμου ,

 

4) η μελέτη των παρουσιαζομένων στα μέλη προβλημάτων σχετικών με τη γενική υποδομή και εύρυθμη λειτουργία της ευρύτερης περιοχής και η υποβολή προτάσεων για τη λύση τους προς κάθε αρμόδια δημόσια , κοινοτική ή άλλη αρχή .